Jaarverslag 2017

JAARVERSLAG 2017

Banjarmasin – Ambon

Jakarta – Abepura

Stichting Library Development Indonesia

Secretariaat:

Roemer Visscherstraat 21-III

1054 EV Amsterdam

Bestuursverslag

Voor u ligt het dertiende jaarverslag van de Stichting Library Development Indonesia, gevestigd te Oegstgeest. De stichting werd op 8 december 2004 opgericht en het verslag omvat de activiteiten gedurende 2017.

Ondanks beperkte menskracht van een vijftal vrijwilligers is ook het dertiende volle jaar van haar bestaan voor de stichting succesvol verlopen. Het verzamelen van boeken voor komende zendingen ging gewoon door en uit diverse bronnen werden boeken voor dit doel aan de stichting beschikbaar worden gesteld. En een aanzienlijk deel kon naar bibliotheken worden gezonden. Het bestuur is al diegenen die aan het werken aan het doel van de stichting op welke wijze ook hebben bijgedragen bijzonder erkentelijk.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp aan bibliotheken van particuliere instellingen voor academisch en hoger onderwijs in Indonesië. Deze hulp kan bestaan uit donaties van boeken, tijdschriften, microfilms en lezers, elektronische media zoals Cd-roms, internet toegang, en dergelijke. Voorts kan zij bestaan uit het toegankelijk maken van collecties in de vorm van het opzetten en verbeteren van (elektronische of andere) catalogiseringsystemen; tevens uit het opzetten van computernetwerken tussen bibliotheken, en overigens uit alle andere mogelijke hulp ten behoeve van bibliotheken en informatie- en documentatiecentra in Indonesië. Dit alles in de ruimste zin van het woord. (art. 2.1 van de statuten).

De Stichting tracht, conform art. 2.2 van haar statuten, haar doel te verwezenlijken door:

a het inzamelen en verzenden van boeken en andere informatiedragers aan bibliotheken en informatie- en documentatiecentra;

b. fondswerving met het oog op vervulling van de doelstelling;

c. publiciteit over de doelstelling en concrete projecten;

d. het leggen en onderhouden van contacten met bibliotheken, universiteiten en hogescholen, beroepsverenigingen, vakreferenten en individuen met het oog op het doneren van (delen van) collecties van boeken, tijdschriften en andere relevante informatiedragers;

e. het leggen en onderhouden van contacten met relevante instanties op het terrein van elektronische informatie voorziening ten behoeve van te ondersteunen bibliotheken en informatie- en documentatiecentra;

f. en al hetgeen in de ruimste zin hiervoor nodig is dan wel hiermee verband houdt.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestond per 31 december 2017 uit:

Dr. A.N. Ipenburg, voorzitter

Mr. Drs. H. Lems, penningmeester

Mw. Drs. A.-M. Visser, secretaris

Drs. B.F. Drewes, lid

Drs. D. Blokker, lid

Comité van aanbeveling

Op grond van artikel 11 van de statuten van de stichting kent zij een comité van aanbeveling, Commissie van Advies genaamd.

Per ultimo 2015 bestond het comité van aanbeveling uit:

Prof. Dr. A. van de Beek (Vrije Universiteit Amsterdam)

Drs. F. Dokman (Nijmeegs Instituut voor Missiologie)

Prof. Dr. M. Frederiks (Universiteit Utrecht)

Prof. Dr. G. ter Haar (Institute of Social Studies Den Haag)

Prof. (em) Dr. J.A.B. Jongeneel

Prof. Dr. H.L. Murre-van den Berg (Universiteit Leiden)

Dhr. F.C.C. baron Van Tuyll van Serooskerken (Zending Protestantse Kerk in Nederland)

Prof. Dr. F. Wijsen (Radboud Universiteit, Nijmegen)

In Indonesië maken sinds 2012 de volgende personen deel uit van de Commissie van Advies van de stichting:

Prof. dr. J.S. Aritonang (Historisch Documentatiecentrum Indonesische Kerkgeschiedenis)

Mw. Hilda V. Putong, M.P. (Forum Indonesische Theologie Bibliothecarissen)

Activiteitenverslag

Inhoudelijke activiteiten

Gedurende het verslagjaar stond evenals in de jaren sedert de oprichting het zoeken naar mogelijkheden tot het zinvol aanvullen van de collecties van de bibliotheken in Indonesië centraal.

Dit heeft twee kanten: enerzijds het voorzien van bibliotheken met een selectie van het verkregen aanbod. En anderzijds het verwerven van geschikte boeken in Nederland voor dit doel, waar nodig en mogelijk met aankopen op de tweedehands/antiquarische markt.

Het verwerven van boeken

De verwerving van boeken vond dit jaar uitsluitend via schenkingen van collecties plaats.

Dit jaar betrof het met name:

  • Particuliere schenkingen van diverse emeriti predikanten en wetenschappers waaronder ds. Kooman, dr. G.D. Gort en prof. dr. Karel A. Steenbrink en prof. dr. N.G. Schulte Nordholt.

Voor het sorteren, selecteren en verzendklaar maken van de boeken kwamen de bestuursleden Ipenburg, Drewes, Blokker en Visser meerdere keren op diverse locaties en in wisselende samenstelling bijeen.

De verzending van boeken

De verzending vond plaats zowel vanuit de boekenopslag in Maastricht als vanuit diverse locaties waar boeken uit schenkingen bij de schenkers thuis werden geselecteerd. In totaal vonden 73 dozen met in totaal ca. 2.920 boeken hun weg naar Indonesië. Hiervan gingen 15 dozen (ca. 600 boeken) naar de Theologische Hogeschool van de GKE in Banjermasin, 11 dozen (ca. 440 boeken) naar de Theologische Hogeschool in Jakarta en 47 dozen (ca. 2.880 boeken) naar de Theologische Hogeschool I.S. Kijne te Abepura.

Verwerking boeken te Ambon

Voor wat betreft de grote zending van 21.000 boeken die december 2015 uiteindelijk in ASmbon op het campusterrein van de Christelijke Universiteit Indonesië Ambon voor de theologische bibliotheek arriveerde werd in het verslagjaar bericht over de stand van zaken ontvangen. Van 30 mei-4 juni 2016 werd een training gehouden waaraan 15 alumni van de theologische faculteit UKIM en 2 van de Pattimura Universiteit Ambon deelnamen. Deze zijn vervolgens tegen betaling ingezet om het rubriceren, inventariseren, invoeren in de catalogus en materieel verzorgen te verrichten onder begeleiding van de vaste krachten van de bibliotheek. Tot aan datum van rapporteren waren zo 9.320 titels toegevoegd aan de catalogus.

Bezoeken

Er waren gedurende het verslagjaar geen bezoeken van bestuursleden aan een of meerdere bibliotheken van Theologische Hogescholen in Indonesië. Wel bereikte ons het bericht dat diverse instellingen hun naam wijzigden in Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT), Hogeschool voor Theologische Filosofie, om onder het Ministerie van Onderwijs te blijven vallen en niet onder het Ministerie van Godsdienst te gaan resulteren.

Wel bracht ons lid van het comité van aanbeveling een bezoek aan Nederland.

Publiciteit

In de eerste plaats communiceert het bestuur van de stichting zo veel mogelijk direct met belanghebbenden over het werk van de stichting. Dit betreft eveneens het contact met potentiële donateurs, zowel van boeken als van financiële middelen om boeken aan te kunnen schaffen.

In meer algemene zin zijn het de leden van het comité van aanbeveling die het werk van de stichting bekend maken.

Ook via de website geniet het werk bekendheid. Op http://librarydevelopment.nl is informatie over het werk van de stichting te vinden. Voor de verkoop va boeken waren een aantal titels te vinden op boekwinkeltjes.nl en marktplaats.nl

De verkoop van niet te verzenden boeken

Over de afgelopen jaren werden eerst incidenteel en later wat georganiseerder boeken uit de ontvangen collecties welke niet geschikt waren ter verzending naar Indonesische bibliotheken verkocht aan geïnteresseerde particulieren. De laatste jaren werd een deel van de collectie hiervoor gebruikt terwijl het overige deel van de collectie aan de stichting Boeken voor Mensen te Maastricht (waar de collectie ook staat opgeslagen) werd beschikbaar gesteld voor de jaarlijkse boekenverkoop van deze stichting. In ruil daarvoor werd een jaarlijkse donatie ontvangen van deze stichting.

In het verslag jaar werd besloten de bijzondere wetenschappelijke collecties die nog in bezit waren over te doen aan deze Stichting Mensen voor Mensen tegen een jaarlijkse uitkering van

2.000 gedurende vijf jaren. De eerste tranche werd in 2017 ontvangen.

ANBI

De stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling of ANBI. Dit betekent o.a. dat giften en schenkingen fiscaal gefaciliteerd worden. Een van de vereisten hiertoe is dat de stichting een aantal gegevens publiek bekend maakt. Daartoe staan deze gegevens tevens op www.protestantse-anbi.nl

.

Financiële ontwikkelingen

Financieel kon de stichting 2017 op een goede wijze afsluiten. Het eigen vermogen nam conform de verwachting af. Er zijn voldoende reserves om nog enkele jaren een wezenlijke bijdrage aan de opbouw van bibliotheken in Indonesië te blijven leveren. Wel is het gewenst om bij diverse fondsen om bijdragen in de toenemende verzendkosten te vragen, omdat zonder deze specifieke bijdragen de algemene werkreserve snel verdampt.

Er worden nog in behoorlijke mate boeken uit collecties verkregen. De laatste wat omvangrijker zending uit de collectie van de PThU-Groningen in 2016 werd niet door nieuwe of andere institutionele donaties van boeken gevolgd.

De stichting werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers en heeft geen medewerkers in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden na balansdatum die aanleiding geven een andere kijk op het gepresenteerde resultaat en de vermogenspositie van de stichting werpen.

Samenstellingsverklaring

Drs. D. van Kampen RA, van ABC Kwakernaat BV Accountants en Belastingadviseurs, is gevraagd om bij de jaarrekening 2014 van de stichting Library Development Indonesia een samenstellingsverklaring af te geven. Deze gratis dienstverlening ondersteunt op deze bijzondere wijze het werk van de stichting.

Balans per 31 december 2017

(x € 1,-)

Activa Passiva

2017 2016 2017 2016

Nog te ontvangen 4 20 Vrij besteedbaar vermogen 1/1 22.632 25.992

Resultaat boekjaar (4.654) ( 3.360)

Vrij besteedbaar vermogen 31/12 17.978 22.632

Bestemmingsfonds UKIM Ambon 0 0

Bestemmingsfonds UKIT Tomohon 0 0

Bestemmingsfonds STT Jakarta 0 0

Bestemmingsfonds IS Kijne 0 0

Bestemmingsfonds Banjarmasin 8.674 10.287

8.674 10.287

ABN AMRO rek crt 1.274 6.081 Nog te betalen 0 0

ABN AMRO spaar 25.374 26.818 0 0

26.652 32.919 26.652 32.919

Staat van baten en lasten 2017

(x € 1,-)

2017 2016

Baten:

Giften instellingen 0 1.000

Boekverkoop 2.705 2.481

Giften particulieren 0 0

Totaal 2.705 3.481

Financiële baten:

Rentebaten 40 122

Lasten:

Project PThU 0 5.580

Boekverzending 7.825 4.045

Boeken 398 89

Boekenverkoop 137 254

Declaraties 496 460

Contributies en abonnementen 155 143

Totaal 9.011 10.572

Resultaat 2017:

Resultaat (6.266) (6.969)

Aanwending resultaat:

Naar bestemmingsfondsen (1.613) (3.608)

Onttrekking (-) aan reserve t.b.v.

het doel (4.653) (3.360)

(6.266) (6.969)

Toelichtingen op de balans

Algemeen

De cijfers zoals in dit rapport zijn weergegeven luiden in € 1,-.

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

De verslaggeving vindt zo veel als mogelijk is plaats op basis van Richtlijn 640 voor organisaties zonder winstoogmerk van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Grondslagen voor de waardering van de balansposten

Voor zo ver er sprake is van inventaris in eigendom van de stichting, wordt deze direct afgeschreven tenzij het een investering van meer dan € 1.000,- betreft.

Onderhanden werk, in de vorm van door derden beschikbaar gestelde dan wel zelf door de stichting aangeschafte boeken, tijdschriften dan wel andere mediadragers, welke voorbereid worden om aan een of meer bibliotheken in Indonesië toe te zenden, worden niet geactiveerd of als voorraad in de balans vermeld.

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten worden tegen nominale waarde opgenomen, eventueel rekening houdende met een voorziening voor oninbaarheid.

Nog te betalen posten worden opgenomen tegen nominale waarde van de betreffende verplichting.

Saldi van bankrekeningen worden opgenomen in overeenstemming met de saldibiljetten per ultimo.

Toelichtingen op de balansposten

Nog te ontvangen (€ 4)

Dit betreft de rente op de charitas spaarrekening over het vierde kwartaal. De rentevergoeding is tot bijna nul gedaald.

Bank ABN (€ 1.274)

Het betreft het saldo van de ABN AMRO Bank rekening NL70 ABNA 0611 4398 67. Het saldo komt overeen met het beginsaldo per 1 januari 2018.

Bank ABN (€ 25.374)

Het betreft het saldo van de spaarrekening bij ABN AMRO Bank met nummer NL30 ABNA 0614 2877 31 voor tijdelijk overtollige middelen. Het betreft het saldo per ultimo dat overeenkomt met het beginsaldo per 1 januari 2018.

Reserve t.b.v. de doelstelling (€ 17.979)

Het gehele saldo eigen vrij besteedbare reserve is beschikbaar voor het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting.

Bestemmingsreserves (€ 8.674)

Het betreft reserves van giften onder last welke nog niet voor dit doel besteed konden worden. Hiervan is het totale bedrag van € 8.674 bestemd voor de bibliotheek van de GKE te Banjarmasin, Kalimantan, Uitgaven voor verzending naar Ambon, Tomohon, Abepura en Jakarta moeten ten laste van de algemene reserve worden genomen.

Toelichtingen op de staat van baten en lasten

Grondslagen voor de waardering van baten en lasten

Baten en lasten worden opgenomen voor zo ver ze betrekking hebben op het betreffende verslagjaar.

Baten en lasten worden tegen nominale waarde in euro’s verantwoord.

Toelichtingen op de baten

Giften instellingen (€ 0)

Er waren dit verslagjaar geen giften van instellingen.

Boekenverkoop (€ 2.705)

Het betreft de opbrengsten spontaan en via de website voor verkochte boeken. Dit is inclusief verzendkosten die in rekening zijn gebracht. Hiertegenover staan uitgaven voor verzendkosten/porti. Hier is inbegrepen een bedrag van € 2.000 van de Stichting Boeken voor Mensen, de eerste van vijf jaarlijkse vergoedingen voor de overgedragen gespecialiseerde boekencollectie.

Rente (€ 40)

Het betreft de rente welke op het saldo van de spaarrekening werd vergoed. Door de historisch lage rentestand bracht het saldo weinig rente op. Ook liep het spaartegoed terug.

Toelichtingen op de lasten.

Boekverzending (€ 7.825)

Dit was veruit de grootste kostenpost: het verzenden van 73 pakketten naar Indonesië. Hiervan kon de verzending van 15 pakketten t.l.v. de bestemmingsreserve Banjarmasin worden gebracht. Het overige kwam t.l.v. de algemene werkreserve.

Boeken (€ 398)

Dit betreft o.a. kosten voor het bereiken van locaties waar de boeken verwerkt werden.

Project boekenverkoop (€ 137)

Het betreft de maandkosten van boekwinkeltjes.nl en verzendkosten. In het najaar is een en ander stopgezet omdat de verkoop uitsluitend via stichting Boeken voor Mensen verloopt.

Declaraties (€ 496)

Het betreft de bestuurskosten welke werden gedeclareerd. Door de bestuursleden wordt zeer terughoudend gedeclareerd. Het viel dit jaar wat hoger uit door meer ritten, de aanschaf van een pakkettenweegschaal en dergelijke.

Contributies en abonnementen (€ 155)

Dit betreft tevens bankkosten.

Toelichting op de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald door het totaal van baten en lasten dat aan het betreffende jaar kan worden toegerekend.

Dit met uitzondering van specifieke geoormerkte bestemmingsgiften.

Het gehele resultaat is beschikbaar voor het realiseren van de doelstelling van de stichting in toekomstige jaren.

Vaststelling

Het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting Library Development Indonesia is vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 7 maart 2018.

De voorzitter,

De secretaris

De penningmeester,