Jaarverslag 2015

Stichting Library Development Indonesia

Secretariaat
Roemer Visscherstraat 21-III
1054 EV Amsterdam

Bestuursverslag

Voor u ligt het elfde jaarverslag van de Stichting Library Development Indonesia, gevestigd te Oegstgeest. De stichting werd op 8 december 2004 opgericht en het verslag omvat de activiteiten gedurende 2015. Het jaar stond in het teken van de verscheping van 2.000 boeken naar Ambont.

Ondanks beperkte menskracht van een vijftal vrijwilligers is ook het elfde volle jaar van haar bestaan voor de stichting succesvol verlopen. Het verzamelen van boeken voor komende zendingen ging gewoon door en uit diverse bronnen werden boeken voor dit doel aan de stichting beschikbaar worden gesteld.

Het bestuur is al diegenen die aan het werken aan het doel van de stichting op welke wijze ook hebben bijgedragen bijzonder erkentelijk.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp aan bibliotheken van particuliere instellingen voor academisch en hoger onderwijs in Indonesië. Deze hulp kan bestaan uit donaties van boeken, tijdschriften, microfilms en lezers, elektronische media zoals Cd-roms, internet toegang, en dergelijke. Voorts kan zij bestaan uit het toegankelijk maken van collecties in de vorm van het opzetten en verbeteren van (elektronische of andere) catalogiseringsystemen; tevens uit het opzetten van computernetwerken tussen bibliotheken, en overigens uit alle andere mogelijke hulp ten behoeve van bibliotheken en informatie- en documentatiecentra in Indonesië. Dit alles in de ruimste zin van het woord. (art. 2.1 van de statuten).

De Stichting tracht, conform art. 2.2 van haar statuten, haar doel te verwezenlijken door:

a het inzamelen en verzenden van boeken en andere informatiedragers aan bibliotheken en informatie- en documentatiecentra;

  1. fondswerving met het oog op vervulling van de doelstelling;
  2. publiciteit over de doelstelling en concrete projecten;
  3. het leggen en onderhouden van contacten met bibliotheken, universiteiten en hogescholen, beroepsverenigingen, vakreferenten en individuen met het oog op het doneren van (delen van) collecties van boeken, tijdschriften en andere relevante informatiedragers;
  4. het leggen en onderhouden van contacten met relevante instanties op het terrein van elektronische informatie voorziening ten behoeve van te ondersteunen bibliotheken en informatie- en documentatiecentra;
  5. en al hetgeen in de ruimste zin hiervoor nodig is dan wel hiermee verband houdt.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestond per 31 december 2015 uit:

Dr. A.N. Ipenburg, voorzitter
Mr. Drs. H. Lems, penningmeester
Mw. Drs. A.-M. Visser, secretaris
Drs. B.F. Drewes, lid
Drs. D. Blokker, lid

Comité van aanbeveling

Op grond van artikel 11 van de statuten van de stichting kent zij een comité van aanbeveling, Commissie van Advies genaamd.

Per ultimo 2015 bestond het comité van aanbeveling uit:

Prof. Dr. A. van de Beek (Vrije Universiteit Amsterdam)
Drs. F. Dokman (Nijmeegs Instituut voor Missiologie)
Prof. Dr. M. Frederiks (Universiteit Utrecht)
Prof. Dr. G. ter Haar (Institute of Social Studies Den Haag)
Prof. (em) Dr. J.A.B. Jongeneel
Prof. Dr. H.L. Murre-van den Berg (Universiteit Leiden)
Dhr. F.C.C. baron Van Tuyll van Serooskerken (Zending Protestantse Kerk in Nederland)
Prof. Dr. F. Wijsen (Radboud Universiteit, Nijmegen)

In Indonesië maken sinds 2012 de volgende personen deel uit van de Commissie van Advies van de stichting:

Prof. dr. J.S. Aritonang (Historisch Documentatiecentrum Indonesische Kerkgeschiedenis)
Mw. Hilda V. Putong, M.P. (Forum Indonesische Theologie Bibliothecarissen)

Activiteitenverslag

Inhoudelijke activiteiten

Gedurende het verslagjaar stond evenals in de jaren sedert de oprichting het zoeken naar mogelijkheden tot het zinvol aanvullen van de collecties van de bibliotheken in Indonesië centraal.

Dit heeft twee kanten: enerzijds het voorzien van bibliotheken met zowel gerichte aankopen als een selectie van het verkregen aanbod. En anderzijds het verwerven van geschikte boeken in Nederland voor dit doel, waar nodig en mogelijk met aankopen op de tweedehands/antiquarische markt.

 Het verwerven van boeken

De verwerving van boeken vond dit jaar uitsluitend via schenkingen van collecties plaats.

Dit jaar betrof het met name:

  • Particuliere schenkingen uit de nalatenschappen van o.a. prof. dr. J. Verkuijl en prof. dr. P. Holtrop
  • Particuliere schenkingen van diverse emeriti predikanten

Voor het sorteren, selecteren en verzendklaar maken van de boeken kwamen de bestuursleden Ipenburg, Drewes, Blokker en Visser meerdere keren op locatie bijeen. Dit was deels in het Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht en deels in de opslagruimte welke door de stichting Boeken voor Mensen in Maastricht beschikbaar wordt gesteld.

De verzending van boeken

Dit jaar vond het grote transport van ca. 22.000 boeken vooral bestemd voor de Theologische Faculteit van de Christelijke Universiteit Indonesië in de Molukken plaats. Dit gaf heel wat hoofdbrekens. Voor verzender van de container was ons verzekerd dat tweede hands studieboeken zonder invoerrechten het land binnen mochten worden gebracht. Bij aankomst in de haven van Surabaya bleek men alsnog invoerrechten te heffen en moest daarvoor als nog vrijstelling worden geregeld in Jakarta bij de ministeries van Onderwijs & Cultuur en Economische Zaken. Een langdurig oponthoud dat tot extra opslagkosten en boete bedragen voor het transport leidde. Eind 2015 bereikte de container alsnog Ambon. Ofschoon de container eigendom was werd deze toch geleegd en retour gezonden naar Surabaya. Uiteindelijk werd deze getraceerd en weer naar Ambon gestuurd maar voordat deze werd afgeleverd nogmaals leeg teruggezonden naar Surabaya. Bij de volgende klacht arriveerde deze in 2016 als nog ter bestemder plaatse. Veel tijd en geld is derhalve hiermee verloren gegaan, wat het transport relatief kostbaar maakte. Maar eind goed al goed. In 2016 wordt de vervolgstap van training van menskracht en catalogiseren gezet, waarbij de stichting opnieuw ook financieel behulpzaam wil zijn.

Bezoeken

Door bezoeken van bestuursleden aan Indonesië uit andere hoofde was het tegen geringe kosten mogelijk diverse bibliotheken een bezoek te brengen. Zo bezocht de heer Drewes o.a. de bibliotheken van de STT Jakarta, STT Intim Makassar en de bibliotheek van de Theologische Faculteit van de Duta Wacana Christelijke Universiteit in Jogyakarta. De heer Lems bezocht eveneens de bibliotheken in Jakarta en Makassar en die van de STT I.S. Kijne te Abepura. Kort na het verslagjaar bezocht hij ook  de bibliotheek van de UKIM, de Christelijke Universiteit Indonesië op de Molukken te Ambon.

Bij de reizen van de heer Drewes en de heer Lems was het ook mogelijk de beide Indonesische leden van de commissie van advies te ontmoeten: mw. Hilda Putong en dr. Jan Aritonang.

 Publiciteit

In de eerste plaats communiceert het bestuur van de stichting zo veel mogelijk direct met belanghebbenden over het werk van de stichting. Dit betreft eveneens het contact met potentiële donateurs, zowel van boeken als van financiële middelen om boeken aan te kunnen schaffen.

In meer algemene zin zijn het de leden van het comité van aanbeveling die het werk van de stichting bekend maken.

Ook via de website geniet het werk bekendheid. Op https://librarydevelopment.nl is informatie over het werk van de stichting te vinden.

Naar aanleiding van het arriveren van de boekenzending op Ambon verscheen een artikel in Kerkinformatie.

ANBI

De stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling of ANBI. Dit betekent o.a. dat giften en schenkingen fiscaal gefaciliteerd worden. Een van de vereisten hiertoe is dat de stichting een aantal gegevens publiek bekend maakt. Daartoe staan deze gegevens tevens op www.protestantse-anbi.nl

Financiële ontwikkelingen

Financieel kon de stichting 2015 op een goede wijze afsluiten. Het eigen vermogen nam conform de verwachting af. Er zijn voldoende reserves om in de komende jaren een wezenlijke bijdrage aan de wederopbouw van de bibliotheek van Ambon en andere bibliotheken in Indonesië te blijven leveren. Wel is het gewenst om bij diverse fondsen om bijdragen in de toenemende verzendkosten te vragen.

Er worden nog in behoorlijke mate boeken uit collecties verkregen. Zolang de zending naar Ambon niet ter plekke was gearriveerd werd een nieuwe collectie van de PThU uit Groningen voorlopig niet aanvaard.

De stichting werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers en heeft geen medewerkers in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2016 is een begin gemaakt met het project verwerking van de zending van ca. 21.000 boeken te Ambon. Hieraan zal door de stichting worden bijgedragen en worden ook externe fondsen aangeschreven. Voor het overige zijn er geen bijzondere ontwikkelingen te melden na balansdatum die aanleiding geven een andere kijk op het gepresenteerde resultaat en de vermogenspositie van de stichting werpen.

Samenstellingsverklaring

Drs. D. van Kampen RA, van ABC Kwakernaat BV Accountants en Belastingadviseurs, is gevraagd om bij de jaarrekening 2014 van de stichting Library Development Indonesia een samenstellingsverklaring af te geven. Deze gratis dienstverlening ondersteunt op deze bijzondere wijze het werk van de stichting.

Staat van baten en lasten en balans 2015

Toelichtingen op de balans 

Algemeen

De cijfers zoals in dit rapport zijn weergegeven luiden in € 1,-.

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

De verslaggeving vindt zo veel als mogelijk is plaats op basis van Richtlijn 640 voor organisaties zonder winstoogmerk van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Grondslagen voor de waardering van de balansposten

Voor zo ver er sprake is van inventaris in eigendom van de stichting, wordt deze direct afgeschreven tenzij het een investering van meer dan € 1.000,- betreft.

Onderhanden werk, in de vorm van door derden beschikbaar gestelde dan wel zelf door de stichting aangeschafte boeken, tijdschriften dan wel andere mediadragers, welke voorbereid worden om aan een of meer bibliotheken in Indonesië toe te zenden, worden niet geactiveerd of als voorraad in de balans vermeld.

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten worden tegen nominale waarde opgenomen, eventueel rekening houdende met een voorziening voor oninbaarheid.

Nog te betalen posten worden opgenomen tegen nominale waarde van de betreffende verplichting.

Saldi van bankrekeningen worden opgenomen in overeenstemming met de saldibiljetten per ultimo.

Toelichtingen op de balansposten

Nog te ontvangen (€  49)

Dit betreft de rente op de charitas spaarrekening over het vierde kwartaal.

 Bank ABN (€ 13.172)

Het betreft het saldo van de ABN AMRO Bank rekening NL70 ABNA 0611 4398 67. Het saldo komt overeen met het beginsaldo per 1 januari 2015.

Bank ABN (€ 26.666)

Het betreft het saldo van de spaarrekening bij ABN AMRO Bank met nummer NL30 ABNA 0614 2877 31 voor tijdelijk overtollige middelen. Het betreft het saldo per ultimo dat overeenkomt met het beginsaldo per 1 januari 2016.

Reserve t.b.v. de doelstelling (€ 20.023)

Het gehele saldo eigen vrij besteedbare reserve is beschikbaar voor het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting.

Bestemmingsreserves (€ 13.895)

Het betreft reserves van giften onder last welke nog niet voor dit doel besteed konden worden. Hiervan is € 12.842 bestemd voor de bibliotheek van de GKE te Banjarmasin, Kalimantan, een bedrag van € 0 voor de bibliotheek te Ambon (tekort t.l.v. de algemene reserve gebracht), een bedrag van € 100 voor de UKIT Tomohon en een bedrag van € 953 voor de STT I S Kijne te Abepura.

Toelichtingen op de staat van baten en lasten

Grondslagen voor de waardering van baten en lasten

Baten en lasten worden opgenomen voor zo ver ze betrekking hebben op het betreffende verslagjaar.

Baten en lasten worden tegen nominale waarde in euro’s verantwoord.

Toelichtingen op de baten

 Giften instellingen (€ 10.000)

Dit betreft giften van de Brantsen Stichting en het Jurrewitz Fonds voor het AMBON project. Overigens werden geen financiële giften van instellingen en/of particulieren ontvangen.

Boekenverkoop (€ 324)

Het betreft de opbrengsten spontaan en via de website voor verkochte boeken. Dit is inclusief verzendkosten die in rekening zijn gebracht.

Rente (€ 334)

Het betreft de rente welke op het saldo van de spaarrekening werd vergoed. Door de historisch lage rentestand bracht het saldo weinig rente op. Ook liep het spaartegoed terug.

Toelichtingen op de lasten

Project PThU (€ 17.837)

Het betreft met name de nota voor de transporten van Valkenburg naar Ambon wat sterk opliep door de opgelopen vertraging in de haven van Surabaya.

Boekverzending (€ 0)

Behoudens de grote containerzending zijn geen kosten gemaakt voor verzending. Er werden wel enige pakketten verzonden waarvan de kosten door Kerk in Actie werden gedragen.

Jubileumkosten (€ 0)

Het jubileum was in 2014, er waren geen nagekomen kosten.

Project boekenverkoop (€ 285)

Er werd geïnvesteerd om te zien of verkoop via internet een geld genererende optie kan zijn. Het betreft de maandkosten van boekwinkeltjes.nl en verzendkosten.

Declaraties (€ 285)

Het betreft de bestuurskosten welke werden gedeclareerd. Door de bestuursleden wordt zeer terughoudend gedeclareerd.

Contributies en abonnementen (€ 0)

Geen.

Toelichting op de resultaatbepaling

 Algemeen

Het resultaat wordt bepaald door het totaal van baten en lasten dat aan het betreffende jaar kan worden toegerekend.

Dit met uitzondering van specifieke geoormerkte bestemmingsgiften.

Het gehele resultaat is beschikbaar voor het realiseren van de doelstelling van de stichting in toekomstige jaren.

Vaststelling

Het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting Library Development Indonesia is vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 29 juni 2016.