ANBI gegevens

Alle ANBI gegevens op een rij:

Onze stichting is erkend als ANBI

 • naam:Stichting Library Development Indonesia
 • RSIN nummer: 814242145
 • Contactgegevens:
  Gerbrandylaan 28,
  2253 LA Voorschoten/
  Tel. 070-7853647 en via contactformulier op de website www.librarydevelopment.nl
 • Ons bestuur:

A.N. Ipenburg (voorzitter)
Mw. A.-M. Visser (secretaris)
H. Lems (penningmeester)
D. Blokker (lid)

 • Ons beleidsplan:

BELEIDSPLAN 2019 – 2024

STICHTING LIBRARY DEVELOPMENT INDONESIA (LDI)

De stichting

Stichting Library Development Indonesia is opgericht op 8 december 2004. Zij heeft  haar zetel te Oegstgeest. Zij is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het  handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag onder  nummer 28103445.

De vigerende statuten zijn die welke bij de oprichting van 8 december 2004 voor mr.  M. Schwarze, notaris te Leiden zijn verleden.

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de  stichting is 814242145. De stichting is per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen  Nut Beogende Instelling (ANBI) waaraan bepaalde verplichtingen alsmede fiscale  voordelen verbonden zijn.

Doelstelling

De stichting heeft tot doel het verlenen van hulp aan bibliotheken van particuliere  instellingen voor academisch en hoger onderwijs in Indonesië.

Deze hulp kan bestaan uit donaties van boeken, tijdschriften, microfilms en lezers,  elektronische media zoals CD Roms, internettoegang, e.d. Voorts kan zij bestaan uit  het toegankelijk maken van collecties in de vorm van het opzetten en verbeteren van  (elektronische of andere) catalogiseringsystemen. Tevens het opzetten van  computernetwerken tussen bibliotheken. En overigens alle andere mogelijke hulp ten  behoeve van bibliotheken en informatie- en documentatiecentra in genoemde  gebieden. Bij voorkeur wordt hulp geboden in de vorm van boeken en andere  informatiedragers in het Engels en het Indonesisch en Indonesische talen aan  particuliere (‘swasta’, niet-overheids) bibliotheken die door een noodsituatie (brand,  oorlogsgeweld, natuurrampen, enz.) in de problemen zijn gekomen en/of hulp aan  bibliotheken in regio’s waar de bevolking achtergesteld is, zoals de Papoea’s in de  Papoea en West Papoea, Ambonezen in de Molukken, enz. Collectievorming voor  een historisch documentatiecentrum voor de geschiedenis van zending en kerken in  Indonesië is een ander aandachtspunt.

Bestuur en administratie

De stichting werkt met een bestuur dat verantwoordelijk is voor alle te nemen  besluiten. Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en is een zogeheten  meewerkend bestuur. Dit houdt in dat de bestuursleden zelf doorgaans de genomen  besluiten in de vorm van activiteiten ten uitvoer leggen. Het bestuur wordt niet  gehonoreerd, gemaakte kosten in het kader van de activiteiten voor de stichting  kunnen indien gewenst worden vergoed.

 

Commissie van advies

De stichting heeft met het oog op de bekendheid van haar werk een commissie van  advies ingesteld die over een relevant netwerk beschikt voor het werk van de  stichting. Het betreft met name (gewezen) hoogleraren theologie aan Nederlandse  universiteiten of contacten uit bevriende stichtingen. Ook in Indonesië zijn personen  toegetreden tot de commissie van advies. Bij voortduring zal deze commissie  vernieuwd en/of uitgebreid worden.

Werkwijze

De stichting tracht in overeenstemming met artikel 2.2 van haar statuten haar doel te  bereiken door:

 • Het verzamelen van Engelstalige boeken o.a. op het terrein van de theologie, pedagogie, psychologie, filosofie, culturele antropologie en sociale  Gestreefd naar het verwerven en verzenden van ongeveer  duizend boeken per jaar. Het gaat om de basisliteratuur in de ruimste zin van

het woord, zoals referentiewerken zoals encyclopedieën, handboeken, de  klassieken, overzichtswerken, maar ook om gespecialiseerde vakliteratuur  voor de docenten en voor PhD studenten;

 • Het benaderen van fondsen die zich richten op hulp aan Indonesië, aan de Derde Wereld, en/of hulp aan instellingen voor hoger onderwijs voor financiële  steun bij de verzending;
 • Het benaderen van wetenschappelijke bibliotheken, hoogleraren, predikanten om de stichting te attenderen op mogelijkheden tot donatie van belangrijke  collecties en van complete bibliotheken. Hiervoor wordt in eerste instantie het  netwerk ingezet van de adviescommissie.
 • Boeken welke op eigen initiatief worden gekocht worden in overleg en op voorstel van de betreffende bibliotheken in principe antiquarisch aangeschaft.  Aan de hand van een lijst van geschikte antiquariaten worden speciale  prijsafspraken gemaakt, zeker bij grotere bestellingen. De gemiddelde prijs  van een antiquarisch boek is ongeveer € 20 à € 25.

De eerste campagne “Boeken voor Ambon” was gericht op het herstel van de  bibliotheek van UKIM, Ambon. Het doel was: het versturen van 20.000 boeken (en  andere informatiedragers) naar de bibliotheek van UKIM. Dit doel is bereikt.  Voor de periode 2019-2025 concentreren we onze activiteiten op de theologische  hogescholen van Banjarmasin en van Abepura.

Publiciteit en communicatie

Publiciteit wordt verzorgd via de website van de stichting https://l ibrarydevelopment.nl  Verder wordt mondeling door de bestuursleden voorlichting gegeven aan mensen  verbonden aan relevante bibliotheken, oud uitgezonden medewerkers, boekhandels,  en dergelijke. Ook via het netwerk van leden van de commissie van advies wordt  informatie verspreid.

Vermogen

Het vermogen van de stichting is door schenkingen van fondsen, personen en  kerkelijke instellingen bijeengebracht. Het dient conform de verkrijging te worden  ingezet hetzij algemeen voor realisatie van de doelstelling, hetzij specifiek ten  behoeve van een bepaalde bibliotheek in Indonesië. Vanaf de oprichting werd ca. €  125.000 aan giften ontvangen waarvan ca. 65% geoormerkt. Aan het begin van deze  nieuwe beleidsperiode was ca. € 40.000 algemeen en ca. € 15.000 aan geoormerkte  fondsen beschikbaar.

Beheersing

Naast een goede functiescheiding tussen het bestuur en de afzonderlijke  bestuursleden wordt van de diensten van een externe accountant gebruik gemaakt in  het kader van de vaststellingsverklaring. Dit omvat tevens controle op de interne  beheersing en het geven van uitvoering aan de statutaire doelstelling.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 oktober 2019.

 • Het beloningsbeleid:

Het bestuur werkt onbezoldigd. Noodzakelijk te maken kosten worden vergoed.

 • De doelstelling:

Statuten: Doel

De stichting heeft tot doel het verlenen van hulp aan bibliotheken van particuliere instellingen voor academisch en hoger onderwijs in Indonesië.

 • verslag uitgeoefende activiteiten:

Bestuursverslag 2022 van Stichting Library Development Indonesia

Inleiding

Het jaarverslag 2022 van de statutair te Oegstgeest gevestigde Stichting Library Development Indonesia geeft een korte samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen en werkzaamheden in het verslagjaar.

Algemene gegevens

De stichting werd op 8 december 2004 opgericht bij akte voor notaris Mr. M. Schwarze te

Leiden. Zij staat ingeschreven onder nummer 28103445 in het Handelregister van de Kamer van Koophandel. Het RSIN nummer is 814242145. De bestuurders van de stichting zijn als hoogste leidinggevenden in het UBO register geregistreerd.

De stichting is als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI erkend en publiceert haar

ANBI gegevens op librarydevelopment.nl en op protestantse-anbi.nl

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp aan bibliotheken van particuliere instellingen voor academisch en hoger onderwijs in Indonesië. Deze hulp kan bestaan uit donaties van boeken, tijdschriften, microfilms en lezers, elektronische media zoals CD-roms, internet toegang, en dergelijke. Voorts kan zij bestaan uit het toegankelijk maken van collecties in de vorm van het opzetten en verbeteren van (elektronische of andere) catalogiseringssystemen; tevens uit het opzetten van computernetwerken tussen  bibliotheken, en overigens uit alle andere mogelijke hulp ten behoeve van bibliotheken en informatie- en documentatiecentra in Indonesië. Dit alles in de ruimste zin van het woord (art. 2.1 statuten).

Bestuurssamenstelling

Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit: de heer A.N. Ipenburg  (voorzitter), mevrouw A.-M. Visser (secretaris), de heer H. Lems (penningmeester), de heer B.F. Drewes en de heer A. Blokker.

De heer Drewes beëindigde per ultimo het lidmaatschap van het bestuur, waarvan hij  een aantal jaren ook secretaris is geweest. Het bestuur is hem veel dankbaarheid  verschuldigd voor zijn inzet vanaf de oprichting van de stichting.

Het correspondentieadres van de Stichting was Gerbrandylaan 28, 2253 LA Voorschoten.

Comité van aanbeveling

Ter ondersteuning van haar werk maakt de stichting gebruik van de inzet van de leden van

een comité van aanbeveling, welke per ultimo bestond uit: prof. (em) dr. A. van de Beek, Dr. F. Dokman, prof. dr. M.T. Frederiks, prof. (em) dr. G. ter Haar, prof. (em) dr. J.A.B.  Jongeneel, prof. dr. H.L. Murre-van den Berg, dhr. F.C.C. baron Van Tuyll van Serooskerken, en prof. dr. F. Wijsen.

Sinds 2012 maken de volgende personen in Indonesië deel uit van het comité van aanbeveling: prof. dr. J.S. Aritonang en mw. H.V. Putong MA.

Activiteitenverslag

Het bestuur kwam gedurende het verslagjaar drie maal bijeen. Omdat er geen beperkingen meer  waren i.v.m. de Covid-19 pandemie, konden de vergaderingen fysiek plaatsvinden. Op 23 maart en op 29 juni werd in Oegstgeest vergaderd, terwijl op 26 oktober de vijftigste vergadering in  Zuidland plaatsvond, hetgeen gecombineerd werd met een bezoek aan het Zendingserfgoedhuis.

Gedurende het jaar werden boeken ontvangen van , ds. Biewenga, dr. Henry Jansen en uit de nalatenschap van dr. Jan van Lin. Van de heer Jan Slomp werd de toezegging ontvangen dat een selectie uit zijn boekenbezit voor overdracht bij schenking gereed zou worden gemaakt.  De daarvoor benodigde dozen werden bij hem bezorgd.

Aan het begin van het verslagjaar ontving de stichting het bericht dat mevrouw J.M.J. (Anneke)  Werner, die op 14 november 2021 te Oegstgeest overleed, de stichting tot mede-erfgenaam in haar nalatenschap had benoemd in haar testament en wel voor 90%.

Daarbij had zij de wens uitgesproken dat de stichting de verkrijging uit haar nalatenschap zal aanwenden voor de theologische bibliotheken van de UKIM te Ambon en STFT GKI I.S. Kijne te Abepura, maar de uiteindelijke keuze aan het bestuur van de stichting overliet.

De stichting aanvaardde deze nalatenschap, met uitdrukking van grote erkentelijkheid, onder het voorrecht van boedelbeschrijving, zoals de statuten (art. 3) voorschrijven.

De voorzitter en secretaris van de stichting verrichtten de noodzakelijke handelingen met betrekking tot de behandeling en afwikkeling van de nalatenschap.

Met deze wetenschap kwamen de activiteiten van de stichting in een nieuw licht te staan. Waar het aanbod van geschikte boeken in Nederland afneemt en de vraag naar boeken bij bibliotheken in Indonesië afneemt of van karakter verandert, was het bestuur eerder geneigd het werk van de  stichting met inzet van het resterende beperkte vermogen te gaan afbouwen. Met deze omvangrijke verkrijging van het Fonds Anneke Werner komen nieuwe opties in beeld om de vier bibliotheken waarmee in Indonesië wordt samengewerkt (UKIM-Ambon, STFT I.S. Kijne – Abepura, STT GKE – Banjarmasin en Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja-Gereja di Indonesia PDSGI-Jakarta) op andere wijze te ondersteunen dan met louter het toezenden van boeken uit het toevallige aanbod uit gespecialiseerde bibliotheken en van academici op het terrein van de theologie en de religiewetenschappen in Nederland.

De diverse bestuursvergaderingen in het verslagjaar werden benut om eerste verkenningen van deze nieuwe ondersteuningsmiddelen te ontwikkelen. Aan de hand van een vragenlijst werden de vier instituten in Indonesië gevraagd om hun actuele situatie op het terrein van digitale middelen en hun bemensing met de stichting te delen. De verwachting is dat in 2023 dit proces kan worden  afgerond en er een planning voor de inzet van de gelden van Fonds Anneke Werner kan worden ontwikkeld.

Omdat de digitale wereld van bibliotheken niet of maar beperkt tot het kennis-, ervarings- en expertisegebied van de huidige bestuursleden behoort, wordt in de komende tijd ingezet op verjonging van het bestuur en het aantrekken van bestuursleden die hiermee meer vertrouwd zijn dan wel actuele ervaring met het werken in theologische bibliotheken hebben.

Vermogen

Het vermogen steeg met het positieve saldo van de staat van baten en lasten ad €  770.034   Voor het grootste deel betreft het vermogen vastgelegd in bestemmingsreserves Fonds Anneke Werner (€ 763.200) en Grafrechten/onderhoud graf Werner (€ 6.503).

Omdat het bestemmingsfonds Anneke Werner nagenoeg dezelfde doelstelling als dat van de stichting heeft is het vermogen voldoende om de continuïteit van het werk van de  stichting over een reeks van jaren te garanderen. 

9 financiële verantwoording:

De stichting is een fondsenwervende instelling en publiceert in dat kader naast haar staat van baten en lasten ook haar verkorte balans.

 Staat van Baten en Lasten 2022 (x € 1)

Baten
Opbrengsten fondsen 769.703
Financiële baten en laten (rente) 47
Overige baten 1.345
Totaal 771.095
Lasten
Verpakking / materialen 118
Verzendkosten 521
Bankkosten 105
Declaraties 216
Overige lasten 100
Totaal 1.060
Totaal resultaat 770.034

Resultaatbestemming

Bestemmingsfondsen 769.703
Algemene reserve 331
Totaal exploitatiesaldo 770.034

Balans per 31 december 2022

Activa
Vorderingen 49.750
Lopende rekening 4.484
Spaarrekening 732.390
Totaal 786.624
Passiva
Werkkapitaal 16.921
Bestemmingsfonds J.M.J. Werner 769.703
Totaal 786.624