Jaarverslag 2022

Inhoudsopgave

           Inhoudsopgave                                                                                       2

           Bestuursverslag                                                                                      3

Jaarrekening

                Balans per 31 december 2022                                                            6

                Staat van baten en lasten over 2022                                               7

               Kasstroomoverzicht                                                                            7

                Toelichting                                                                                          8

Overige gegevens

                Controleverklaring                                                                            12

Bestuursverslag 2022 van Stichting Library Development Indonesia

Inleiding

Het jaarverslag 2022 van de statutair te Oegstgeest gevestigde Stichting Library Development Indonesia geeft een korte samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen en werkzaamheden in het verslagjaar.

Algemene gegevens

De stichting werd op 8 december 2004 opgericht bij akte voor notaris Mr. M. Schwarze te Leiden. Zij staat ingeschreven onder nummer 28103445 in het Handelregister van de Kamer van Koophandel. Het RSIN nummer is 814242145. De bestuurders van de stichting zijn als hoogste leidinggevenden in het UBO register geregistreerd.

De stichting is als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI erkend en publiceert haar ANBI gegevens op librarydevelopment.nl en op protestantse-anbi.nl

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp aan bibliotheken van particuliere instellingen voor academisch en hoger onderwijs in Indonesië. Deze hulp kan bestaan uit donaties van boeken, tijdschriften, microfilms en lezers, elektronische media zoals CD-roms, internet toegang, en dergelijke. Voorts kan zij bestaan uit het toegankelijk maken van collecties in de vorm van het opzetten en verbeteren van (elektronische of andere) catalogiseringssystemen; tevens uit het opzetten van computernetwerken tussen bibliotheken, en overigens uit alle andere mogelijke hulp ten behoeve van bibliotheken en informatie- en documentatiecentra in Indonesië. Dit alles in de ruimste zin van het woord (art. 2.1 statuten).

Bestuurssamenstelling

Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit: de heer A.N. Ipenburg  (voorzitter), mevrouw A.-M. Visser (secretaris), de heer H. Lems (penningmeester), de heer B.F. Drewes en de heer A. Blokker.

De heer Drewes beëindigde per ultimo het lidmaatschap van het bestuur, waarvan hij een aantal jaren ook secretaris is geweest. Het bestuur is hem veel dankbaarheid verschuldigd voor zijn inzet vanaf de oprichting van de stichting.

Het correspondentieadres van de Stichting was Gerbrandylaan 28, 2253 LA Voorschoten.

Comité van aanbeveling

Ter ondersteuning van haar werk maakt de stichting gebruik van de inzet van de leden van een comité van aanbeveling, welke per ultimo bestond uit: prof. (em) dr. A. van de Beek, Dr. F. Dokman, prof. dr. M.T. Frederiks, prof. (em) dr. G. ter Haar, prof. (em) dr. J.A.B. Jongeneel, prof. dr. H.L. Murre-van den Berg, dhr. F.C.C. baron Van Tuyll van Serooskerken en prof. )em.’ dr. F. Wijsen.

Sinds 2012 maken de volgende personen in Indonesië deel uit van het comité van aanbeveling: prof. (em) dr. J.S. Aritonang en mw. H.V. Putong MA.

Activiteitenverslag

Het bestuur kwam gedurende het verslagjaar drie maal bijeen. Omdat er geen beperkingen meer waren i.v.m. de Covid-19 pandemie, konden de vergaderingen fysiek plaatsvinden. Op 23 maart en op 29 juni werd in Oegstgeest vergaderd, terwijl op 26 oktober de vijftigste vergadering in Zuidland plaatsvond, hetgeen gecombineerd werd met een bezoek aan het Zendingserfgoedhuis.

Gedurende het jaar werden boeken ontvangen van ds. Biewenga, dr. Henry Jansen en uit de nalatenschap van dr. Jan van Lin. Van de heer Jan Slomp werd de toezegging ontvangen dat een selectie uit zijn boekenbezit voor overdracht bij schenking gereed zou worden gemaakt. De daarvoor benodigde dozen werden bij hem bezorgd.

Aan het begin van het verslagjaar ontving de stichting het bericht dat mevrouw J.M.J. (Anneke) Werner, die op 14 november 2021 te Oegstgeest overleed, de stichting tot mede-erfgenaam in haar nalatenschap had benoemd in haar testament en wel voor 90%.

Daarbij had zij de wens uitgesproken dat de stichting de verkrijging uit haar nalatenschap zal aanwenden voor de theologische bibliotheken van de UKIM te Ambon en STFT GKI I.S. Kijne te Abepura, maar de uiteindelijke keuze aan het bestuur van de stichting overliet.

De stichting aanvaardde deze nalatenschap, met uitdrukking van grote erkentelijkheid, onder het voorrecht van boedelbeschrijving, zoals de statuten (art. 3) voorschrijven.

De voorzitter en secretaris van de stichting verrichtten de noodzakelijke handelingen met betrekking tot de behandeling en afwikkeling van de nalatenschap.

Met deze wetenschap kwamen de activiteiten van de stichting in een nieuw licht te staan. Waar het aanbod van geschikte boeken in Nederland afneemt en de vraag naar boeken bij bibliotheken in Indonesië afneemt of van karakter verandert, was het bestuur eerder geneigd het werk van de stichting met inzet van het resterende beperkte vermogen te gaan afbouwen. Met deze omvangrijke verkrijging van het Fonds Anneke Werner komen nieuwe opties in beeld om de vier bibliotheken waarmee in Indonesië wordt samengewerkt (UKIM-Ambon, STFT I.S. Kijne – Abepura, STT GKE Banjarmasin en Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja-Gereja di Indonesia PDSGI-Jakarta) op andere wijze te ondersteunen dan met louter het toezenden van boeken uit het toevallige aanbod uit gespecialiseerde bibliotheken en van academici op het terrein van de theologie en de religiewetenschappen in Nederland.

De diverse bestuursvergaderingen in het verslagjaar werden benut om eerste verkenningen van deze nieuwe ondersteuningsmiddelen te ontwikkelen. Aan de hand van een vragenlijst werden de vier instituten in Indonesië gevraagd om hun actuele situatie op het terrein van digitale middelen en hun bemensing met de stichting te delen. De verwachting is dat in 2023 dit proces kan worden afgerond en er een planning voor de inzet van de gelden van Fonds Anneke Werner kan worden ontwikkeld.

Omdat de digitale wereld van bibliotheken niet of maar beperkt tot het kennis-, ervarings- en expertisegebied van de huidige bestuursleden behoort, wordt in de komende tijd ingezet op verjonging van het bestuur en het aantrekken van bestuursleden die hiermee meer vertrouwd zijn dan wel actuele ervaring met het werken in theologische bibliotheken hebben.

Vermogen

Het vermogen steeg met het positieve saldo van de staat van baten en lasten ad €  770.034 

Voor het grootste deel betreft het vermogen vastgelegd in bestemmingsreserves Fonds Anneke Werner (€ 763.200) en Grafrechten/onderhoud graf Werner (€ 6.503).

Omdat het bestemmingsfonds Anneke Werner nagenoeg dezelfde doelstelling als dat van de stichting heeft is het vermogen voldoende om de continuïteit van het werk van de stichting over een reeks van jaren te garanderen.

Oegstgeest, 20 maart 2023

Bestuur

Dr. A.N. Ipenburg, voorzitter

Drs. A.-M. Visser, secretaris

Drs. H. Lems, penningmeester

Drs. A. Blokker

BALANS PER 31 DECEMBER 2022 
31 december 2022           31 december 2021

(in euros)

Financiële vaste activa EUREUREUREUR
Vorderingen1    
Nog te ontvangen 49.703 0 
Rente rekening courant 47 0 
   49.750 0
Geldmiddelen2    
Banken, rekening courant 4.484 4.199 
Banken, spaarrekeningen 732.390 12.390 
Eigen vermogen3  
Algemene reserve 1/1 16.58915.728
Resultaat boekjaar 332861
Algemene reserve 31/1  16.92116.589
Bestemmingsfondsen4   
Fonds Anneke Werner 763.200  
Fonds Grafrechten Werner  6.503  

769.703

           Schulden op korte termijn          5

           Vooruit ontvangen                                                0                                                  0

           Overige schulden                                                 0                                                  0

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

                                                                                                          2021 2022                          

                                                                                                                 EUR          EUR         

           Baten                                          6

           Giften instellingen/particulieren                              0                                0

           Opbrengsten verkoop boeken                                     0                          2.000

           Erfenissen en legaten                                             769.703                                 0

          Rente                                                                                  47

           Overige                                                                          1.345                          0

                                                                                                                                                                          771.095 2.000

           Lasten                                         7

Verpakking/materialen        118       0 Verzending boeken     521       1.055

           Declaraties                                                                        216                                 0

          Bankkosten                                                                       105                                 0

           Overige kosten                                                                  100                               84

           Resultaat                                                              

Bestemming resultaat:  
Algemene reserve332861
Bestemmingsfondsen769.7030
Totale bestemming resultaat770.034861

TOELICHTING

Algemeen

De stichting is ingeschreven onder nummer 41151663 bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag. De stichting is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Het RSIN nummer is 810740394.

Het doel van de protestants-christelijke Stichting Zonneweelde is “financiële steun te verlenen aan personen en instellingen in binnen- en buitenland die een bijdrage leveren aan de doorwerking van het evangelie in alle sectoren van het menselijk leven”.

De wijze waarop steun wordt verleend, wordt nader vastgelegd, voor het laatst in 2022, in richtlijnen welke door het bestuur worden vastgesteld. Het beleid is erop gericht het vermogen in stand te houden om deze doelstelling in continuïteit te kunnen blijven uitvoeren.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De door de stichting gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op in Nederland algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen en de bepalingen zoals opgenomen in RJk C1 “Kleine Organisaties-zonder-winststreven”.

Alle bedragen luiden in € 1,–

Continuïteit

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Deelneming

De deelneming (participatie) in IBM Bonda-Rotterdam b.v. is gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. De mutaties in de nettovermogenswaarde worden als waardemutatie deelnemin in de staat van baten en lasten verantwoord.

Effecten

Dit betreft ter beurze genoteerde effecten. Waardering geschiedt tegen actuele waarde, zijnde beurswaarde. Mutaties uit hoofde van waardeveranderingen effecten worden via de staat van baten en lasten verantwoord.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden nominaal gewaardeerd.

Resultaat

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, met in achtnemin van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Mutaties uit hoofde van waardeveranderingen beleggingen worden via de staat van baten en lasten verantwoord.

De giften worden in het jaar van toezegging als last verantwoord.

Eventueel vervallen toezeggingen uit eerdere jaren worden in mindering gebracht op het saldo van toegezegde giften. Deze worden wel in de staat van baten en lasten afzonderlijk zichtbaar gemaakt

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2022

1         Vorderingen

In verband met de afwikkeling van de nalatenschap van mw. J.M.J. Werner waren er per ultimo nog te vorderen de navolgende bedragen: erfstelling € 763.200 em depot voor de betaling van de kosten van grafrechten en grafonderhoud graf Werner grafnummer 1210 oude gedeelte Begraafplaats Groene Kerkje Oegstgeest € 6.502,73

Nadat gedurende het jaar de bank rente in rekening bracht, de zogeheten negatieve rente op de aangehouden banksaldi werd over het laatste kwartaal 2022 weer rente vergoed. Deze bedroeg € 46,93 en was per ultimo nog te ontvangen.

2         Geldmiddelen

  31 dec. 202231 dec. 2021
 Banken, rekeningen-courantEUREUR
 ABN AMRO MeesPierson lopende rekening4.4844.199
 ABN AMRO MeesPierson spaar rekening732.39012.390
3Totaal geldmiddelen Eigen vermogen Het verloop is als volgt
   31 dec. 202231 dec. 2021
   EUREUR
 Stand per 1 januari 2022 16.58915.728
 Resultaat boekjaar  332 861
4Stand per 31 december
Bestemmingsfondsen
Fonds Anneke Werner Fonds Grafrechten/onderhoud graf Wern
Stand 1/116.921 Bij               Af
      

763.200
6.503                    769.703

5         Schulden korte termijn

Er waren geen schulden op korte termijn.

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

6         Baten

Deze bestonden uit een drietal baten.

Eerst en vooral was er de nalatenschap van mevrouw J.M.J. (Anneke) Werner,die op 14 november 2021 te Oegstgeest in haar woning Wilhelminapark 31 overleed. Bij haar testament dat op 16 april 2014 bij notaris mr. M. Schwarze, notaris te Leiden werd verleden werd de stichting Library Development Indonesia onder de last van een legaat aangewezen tot haar erfgenaam voor negen/ tiende deel met de wens: ‘Het is mijn wens dat de ….. Stichting hetgeen verkregen wordt uit mijn erfenis zal besteden aan en bestemmen voor Ambon en voor de I.S. Kijne bibliotheek op Nieuw-Guinea’ .  De omvang van dit erfdeel is volgens de rekening en verantwoording van de drie executeurs welke in 2023 werd ontvangen, vastgesteld op € 763.200

De executeurs hebben de stichting, als verkrijger van het grootste deel, gevraagd tevens zorg te dragen voor het verlengen van de grafrechten tot ten minste 2051 en het voldoen van de kosten hiervan alsmede de jaarlijkse kosten voor het onderhoud. De stichting heeft hiertoe ten laste van de erfenis een depot groot € 6.502,73 ontvangen wat geacht wordt voldoende te zijn ter dekking van deze kosten inclusief te verwachten verhogingen.

Naast deze baten waren er nog een tweetal inkomsten: rente op de rekeningen groot € 46,93 en compensatie van kosten boeken en verzending vaneen drietal  verloren geraakte pakketten ten bedrage van € 1.344,90

7         Lasten

Deze bestonden uit bankkosten (€ 104,77), administratiekosten/declaraties (€ 216,26),
verpakkingsmaterialen € 118),
kosten ANBI vermelding op website www.protestantse-anbi.nl (€ 100) en verzendkosten 4 pakketten ofwel ca. 160 boeken (€ 521,20).

Oegstgeest, 10 maart 2023

Bestuur:

Dr. A.N. Ipenburg, voorzitter
Drs. A.-M. Visser, secretaris
mr. drs H. Lems, penningmeester
Drs. A. Blokker

,