Jaarverslag 2018

JAARVERSLAG 2018

STFT Banjarmasin, Kalimantan

Stichting Library Development Indonesia

Secretariaat:

Roemer Visscherstraat 21-III

1054 EV Amsterdam

Bestuursverslag

Voor u ligt het veertiende jaarverslag van de Stichting Library Development Indonesia, gevestigd te Oegstgeest. De stichting werd op 8 december 2004 opgericht en het verslag omvat de activiteiten gedurende 2018.

Ondanks beperkte menskracht van een vijftal vrijwilligers is ook het veertiende volle jaar van haar bestaan voor de stichting wederom succesvol verlopen. Het verzamelen van boeken voor komende zendingen ging gewoon door en uit diverse bronnen werden boeken voor dit doel aan de stichting beschikbaar worden gesteld. En een aanzienlijk deel kon naar bibliotheken worden gezonden. Het bestuur is al diegenen die aan het werken aan het doel van de stichting op welke wijze ook hebben bijgedragen bijzonder erkentelijk.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp aan bibliotheken van particuliere instellingen voor academisch en hoger onderwijs in Indonesië. Deze hulp kan bestaan uit donaties van boeken, tijdschriften, microfilms en lezers, elektronische media zoals Cd-roms, internet toegang, en dergelijke. Voorts kan zij bestaan uit het toegankelijk maken van collecties in de vorm van het opzetten en verbeteren van (elektronische of andere) catalogiseringsystemen; tevens uit het opzetten van computernetwerken tussen bibliotheken, en overigens uit alle andere mogelijke hulp ten behoeve van bibliotheken en informatie- en documentatiecentra in Indonesië. Dit alles in de ruimste zin van het woord. (art. 2.1 statuten).

De Stichting tracht, conform art. 2.2 van haar statuten, haar doel te verwezenlijken door:

a het inzamelen en verzenden van boeken en andere informatiedragers aan bibliotheken en informatie- en documentatiecentra;

b. fondswerving met het oog op vervulling van de doelstelling;

c. publiciteit over de doelstelling en concrete projecten;

d. het leggen en onderhouden van contacten met bibliotheken, universiteiten en hogescholen, beroepsverenigingen, vakreferenten en individuen met het oog op het doneren van (delen van) collecties van boeken, tijdschriften en andere relevante informatiedragers;

e. het leggen en onderhouden van contacten met relevante instanties op het terrein van elektronische informatie voorziening ten behoeve van te ondersteunen bibliotheken en informatie- en documentatiecentra;

f. en al hetgeen in de ruimste zin hiervoor nodig is dan wel hiermee verband houdt.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestond per 31 december 2018 uit:

Dr. A.N. Ipenburg, voorzitter

Mr. Drs. H. Lems, penningmeester

Mw. Drs. A.-M. Visser, secretaris

Drs. B.F. Drewes, lid

Drs. D. Blokker, lid

Comité van aanbeveling

Op grond van artikel 11 van de statuten van de stichting kent zij een comité van aanbeveling, Commissie van Advies genaamd.

Per ultimo 2018 bestond het comité van aanbeveling uit:

Prof. Dr. A. van de Beek (Vrije Universiteit Amsterdam)

Dr. F. Dokman, Director Basileia Business and Research

Prof. Dr. M. Frederiks (Universiteit Utrecht)

Prof. (em) Dr. G. ter Haar

Prof. (em) Dr. J.A.B. Jongeneel

Prof. Dr. H.L. Murre-van den Berg (Universiteit Leiden)

Dhr. F.C.C. baron Van Tuyll van Serooskerken (Zending Protestantse Kerk in Nederland)

Prof. Dr. F. Wijsen (Radboud Universiteit, Nijmegen)

In Indonesië maken sinds 2012 de volgende personen deel uit van de Commissie van Advies van de stichting:

Prof. dr. J.S. Aritonang (Historisch Documentatiecentrum Indonesische Kerkgeschiedenis), Jakarta

Mw. Hilda V. Putong, M.P. (Forum Indonesische Theologie Bibliothecarissen), Bibliothecaris Sekolah Tinggi Teologia dan Filsafat. Jakarta

Activiteitenverslag

Inhoudelijke activiteiten

Gedurende het verslagjaar stond evenals in de jaren sedert de oprichting het zoeken naar mogelijkheden tot het zinvol aanvullen van de collecties van de bibliotheken in Indonesië centraal.

Dit heeft twee kanten: enerzijds het voorzien van bibliotheken met een selectie van het verkregen aanbod. En anderzijds het verwerven van geschikte boeken in Nederland voor dit doel, waar nodig en mogelijk met aankopen op de tweedehands/antiquarische markt.

Het verwerven van boeken

De verwerving van boeken vond dit jaar uitsluitend via schenkingen van collecties plaats.

Dit jaar betrof het met name:

  • Particuliere schenkingen van diverse emeriti predikanten en wetenschappers waaronder ds. B.F. Drewes, ds. H. Jansen, dr. G.D. Gort, prof. dr. M.A. Kaashoek en prof. dr. Karel A. Steenbrink

Voor het sorteren, selecteren en verzendklaar maken van de boeken kwamen de bestuursleden Ipenburg, Drewes, Blokker en Visser meerdere keren op diverse locaties en in wisselende samenstelling bijeen.

De verzending van boeken

De verzending vond plaats zowel vanuit de boekenopslag in Maastricht als vanuit diverse locaties waar boeken uit schenkingen bij de schenkers thuis werden geselecteerd. In totaal vonden 120 dozen met in totaal ca. 4.800 boeken hun weg naar Indonesië. Hiervan gingen 80 dozen (ca. 3.200 boeken) naar de Theologische Hogeschool van de GKE en de IAIN in Banjermasin, een doos periodieken naar de UKDW, de Christelijke Universiteit Duta Wacana te Jogyakarta en 39 dozen (ca. 2.350 boeken) naar de Theologische Hogeschool I.S. Kijne te Abepura.

Verwerking boeken te Ambon

Voor wat betreft de grote zending van 21.000 boeken die december 2015 uiteindelijk in Ambon op het campusterrein van de Christelijke Universiteit Indonesië Ambon voor de theologische bibliotheek arriveerde werd in het verslagjaar bericht over de stand van zaken ontvangen. In 2018 werd geld beschikbaar gesteld door de faculteit zelf om de nog resterende ca, 11.000 titels te catalogiseren. Vanuit de stichting werd geld beschikbaar gesteld om weer aan te haken aan de nieuwste versie van het online bibliotheeksysteem dat bij een aantal Indonesische christelijke universiteiten in gebruik is, zodat de collectie enerzijds van het goede systeem gebruik kan maken en anderzijds haar collectie ook elders in Indonesië toegankelijk is.

Bezoeken

Er werden door bestuursleden en/of leden van het Comité van aanbeveling geen bezoeken aan de Indonesische partnerinstellingen gebracht. Wel bracht prof. dr. (em) Karel Steenbrink een bezoek aan Indonesië en dan in het bijzonder aan Banjermasin, Kalimantan. Hier kon hij met eigen ogen zien hoe de bijzondere collectie die door hem geschonken werd in de bibliotheken van de Theologische Hogeschool GKE Banjermasin en de IAIN Banjermasin aangekomen waren en in de collecties werden geïntegreerd.

Publiciteit

In de eerste plaats communiceert het bestuur van de stichting zo veel mogelijk direct met belanghebbenden over het werk van de stichting. Dit betreft eveneens het contact met potentiële donateurs, zowel van boeken als van financiële middelen om boeken aan te kunnen schaffen.

In meer algemene zin zijn het de leden van het comité van aanbeveling die het werk van de stichting bekend maken.

Ook via de website geniet het werk bekendheid. Op https://librarydevelopment.nl is informatie over het werk van de stichting te vinden.

De verkoop van niet te verzenden boeken

De stichting verkoopt geen boeken uit geschonken collecties, welke niet bruikbaar zijn voor verzending naar Indonesië, maar stelt deze beschikbaar aan de Stichting Boeken voor Mensen te Maastricht. Deze stichting schenkt in ruil daarvoor jaarlijks een bedrag aan de stichting. In 2018 werd de tweede tranche van € 2.000 ontvangen.

ANBI

De stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling of ANBI. Dit betekent o.a. dat giften en schenkingen fiscaal gefaciliteerd worden. Een van de vereisten hiertoe is dat de stichting een aantal gegevens publiek bekend maakt. Daartoe staan deze gegevens tevens op www.protestantse-anbi.nl

Financiële ontwikkelingen

Financieel kon de stichting 2018 op een goede wijze afsluiten. Het eigen vermogen nam zoals verwacht af. Maar dit ging wel in een sneller tempo dan voorzien. In dit tempo zal de stichting in twee jaar door haar reserves heen zijn. Wil de stichting kunnen blijven voortbestaan om aan haar doelstelling te werken dan zal fondswerving daartoe nodig zijn.

De stichting werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers en heeft geen medewerkers in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden na balansdatum die aanleiding geven een andere kijk op het gepresenteerde resultaat en de vermogenspositie van de stichting werpen.

Samenstellingsverklaring

Drs. D. van Kampen RA, van ABC Kwakernaat BV Accountants en Belastingadviseurs, is gevraagd om bij de jaarrekening 2018 van de stichting Library Development Indonesia een samenstellingsverklaring af te geven. Deze gratis dienstverlening ondersteunt op deze bijzondere wijze het werk van de stichting.

Balans per 31 december 2018

(x € 1,-)

Activa Passiva

2018 2017 2018 2017

Nog te ontvangen 1 4
Vrij besteedbaar vermogen 1/1 17.978 22.632

Resultaat boekjaar (3.022) ( 4.654)

Vrij besteedbaar vermogen 31/12 14.957 17.978

Bestemmingsfonds Banjarmasin 0 8.674 0 8.674

ABN AMRO rek crt 571 1.274
Nog te betalen 0 0

ABN AMRO spaar 14.385 25.374 0 0

14.957 26.652 14.957 26.652

Staat van baten en lasten 2018

(x € 1,-)

2018 2017

Baten:

Giften instellingen 0 0

Boekverkoop 2.000 2.705

Giften particulieren 0 0

Totaal 2.000 2.705

Financiële baten:

Rentebaten 8 40

Lasten:

Verpakking/materialen 92 0

Boekverzending 11.029 7.825

Jubileumproject UKIM bibliotheek 1.590 0

Boekenverkoop 0 137

Declaraties 827 894

Contributies en abonnementen 166 155

Totaal 13.703 9.011

Resultaat 2018:

Resultaat (11.695) (6.266)

Aanwending resultaat:

Naar bestemmingsfondsen (8.674) (1.613)

Onttrekking (-) aan reserve t.b.v.

het doel (3.022) (4.653)

(11.695) (6.266)

Toelichtingen op de balans

Algemeen

De cijfers zoals in dit rapport zijn weergegeven luiden in € 1,-.

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

De verslaggeving vindt zo veel als mogelijk is plaats op basis van Richtlijn 640 voor organisaties zonder winstoogmerk van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Grondslagen voor de waardering van de balansposten

Voor zo ver er sprake is van inventaris in eigendom van de stichting, wordt deze direct afgeschreven tenzij het een investering van meer dan € 1.000,- betreft.

Onderhanden werk, in de vorm van door derden beschikbaar gestelde dan wel zelf door de stichting aangeschafte boeken, tijdschriften dan wel andere mediadragers, welke voorbereid worden om aan een of meer bibliotheken in Indonesië toe te zenden, worden niet geactiveerd of als voorraad in de balans vermeld.

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten worden tegen nominale waarde opgenomen, eventueel rekening houdende met een voorziening voor oninbaarheid.

Nog te betalen posten worden opgenomen tegen nominale waarde van de betreffende verplichting.

Saldi van bankrekeningen worden opgenomen in overeenstemming met de saldibiljetten per ultimo.

Toelichtingen op de balansposten

Nog te ontvangen (€ 1)

Dit betreft de rente op de charitas spaarrekening over het vierde kwartaal. De rentevergoeding is tot bijna nul gedaald.

Bank ABN (€ 571)

Het betreft het saldo van de ABN AMRO Bank rekening NL70 ABNA 0611 4398 67. Het saldo komt overeen met het beginsaldo per 1 januari 2019.

Bank ABN (€ 14.385)

Het betreft het saldo van de spaarrekening bij ABN AMRO Bank met nummer NL30 ABNA 0614 2877 31 voor tijdelijk overtollige middelen. Het betreft het saldo per ultimo dat overeenkomt met het beginsaldo per 1 januari 2019.

Reserve t.b.v. de doelstelling (€ 14.957)

Het gehele saldo eigen vrij besteedbare reserve is beschikbaar voor het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting.

Bestemmingsreserves (€ 0)

Het betreft reserves van giften onder last welke nog niet voor dit doel besteed konden worden. Hiervan was het totale bedrag van € 8.674 bestemd voor de bibliotheek van de GKE te Banjarmasin, Kalimantan, Deze werd in 2018 geheel aan boekzendingen naar Banjermasin besteed. Uitgaven voor verzending naar Ambon, Jigyakarta, Tomohon, Abepura en Jakarta moeten ten laste van de algemene reserve worden genomen.

Toelichtingen op de staat van baten en lasten

Grondslagen voor de waardering van baten en lasten

Baten en lasten worden opgenomen voor zo ver ze betrekking hebben op het betreffende verslagjaar.

Baten en lasten worden tegen nominale waarde in euro’s verantwoord.

Toelichtingen op de baten

Giften instellingen (€ 0)

Er waren dit verslagjaar geen giften van instellingen.

Boekenverkoop (€ 2.000)

De stichting verkoopt niet meer zelf boeken, die ongeschikt zijn voor verzending naar Indonesië. Dit is het bedrag van € 2.000 van de Stichting Boeken voor Mensen, de tweede van vijf jaarlijkse vergoedingen voor de overgedragen gespecialiseerde boekencollectie.

Rente (€ 8)

Het betreft de rente welke op het saldo van de spaarrekening werd vergoed. Door de historisch lage rentestand bracht het saldo weinig rente op. Ook liep het spaartegoed terug.

Toelichtingen op de lasten.

Boekverzending (€ 7.825)

Dit was veruit de grootste kostenpost: het verzenden van 73 pakketten naar Indonesië. Hiervan kon de verzending van 15 pakketten t.l.v. de bestemmingsreserve Banjarmasin worden gebracht. Het overige kwam t.l.v. de algemene werkreserve.

Verpakking/materialen (€ 92)

Het betreft de kosten voor verzending van de boeken en ander inpakmateriaal voor verzending van boeken van locatie, en opslagplaatsen.

Declaraties (€ 877)

Het betreft de bestuurskosten welke werden gedeclareerd. Door de bestuursleden wordt zeer terughoudend gedeclareerd. Hierin zijn tevens reiskosten opgenomen om op locatie van de schenkers boeken te selecteren en verzendklaar te maken.

Contributies en abonnementen (€ 166)

Dit betreft tevens bankkosten.

Toelichting op de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald door het totaal van baten en lasten dat aan het betreffende jaar kan worden toegerekend.

Dit met uitzondering van specifieke geoormerkte bestemmingsgiften.

Het gehele resultaat is beschikbaar voor het realiseren van de doelstelling van de stichting in toekomstige jaren.

Vaststelling

Het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting Library Development Indonesia is vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 11 maart 2019.

De voorzitter,

De secretaris

De penningmeester,