Jaarverslag 2020

Stichting Library Development Indonesia

Bestuursverslag

Voor u ligt het zestiende jaarverslag van de Stichting Library Development Indonesia, gevestigd te Oegstgeest. De stichting werd op 8 december 2004 opgericht en het verslag omvat de activiteiten gedurende 2020.

Door de corona (covid-19) pandemie werden de activiteiten van de stichting erg beperkt, omdat het aantal interacties zo min mogelijk moest zijn. Dit hield ook een aantal mensen tegen om de stichting in te schakelen om boeken op te halen. Anderzijds sloeg ook Covid-19 in Indonesië toe met alle beperkingen van dien, en laaiden de spanningen tussen het leger en de bevolking in Papua op, wat de ontvangst van boekzendingen belemmerde. Desondanks kon op beperkte schaal het werk van de stichting worden voortgezet.

Het bestuur is al diegenen die aan het werken aan het doel van de stichting op welke wijze ook hebben bijgedragen bijzonder erkentelijk.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp aan bibliotheken van particuliere instellingen voor academisch en hoger onderwijs in Indonesië. Deze hulp kan bestaan uit donaties van boeken, tijdschriften, microfilms en lezers, elektronische media zoals Cd-roms, internet toegang, en dergelijke. Voorts kan zij bestaan uit het toegankelijk maken van collecties in de vorm van het opzetten en verbeteren van (elektronische of andere) catalogiseringsystemen; tevens uit het opzetten van computernetwerken tussen bibliotheken, en overigens uit alle andere mogelijke hulp ten behoeve van bibliotheken en informatie- en documentatiecentra in Indonesië. Dit alles in de ruimste zin van het woord. (art. 2.1 statuten).

De Stichting tracht, conform art. 2.2 van haar statuten, haar doel te verwezenlijken door:

a het inzamelen en verzenden van boeken en andere informatiedragers aan bibliotheken en informatie- en documentatiecentra;

b. fondswerving met het oog op vervulling van de doelstelling;

c. publiciteit over de doelstelling en concrete projecten;

d. het leggen en onderhouden van contacten met bibliotheken, universiteiten en hogescholen, beroepsverenigingen, vakreferenten en individuen met het oog op het doneren van (delen van) collecties van boeken, tijdschriften en andere relevante informatiedragers;

e. het leggen en onderhouden van contacten met relevante instanties op het terrein van elektronische informatie voorziening ten behoeve van te ondersteunen bibliotheken en informatie- en documentatiecentra;

f. en al hetgeen in de ruimste zin hiervoor nodig is dan wel hiermee verband houdt.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestond per 31 december 2020 uit:

Dr. A.N. Ipenburg, voorzitter

Mw. Drs. A.-M. Visser, secretaris

Mr. Drs. H. Lems, penningmeester

Drs. B.F. Drewes, lid

Drs. D. Blokker, lid

Comité van aanbeveling

Op grond van artikel 11 van de statuten van de stichting kent zij een comité van aanbeveling, Commissie van Advies genaamd.

Per ultimo 2019 bestond het comité van aanbeveling uit:

Prof. Dr. A. van de Beek (Vrije Universiteit Amsterdam)

Drs. F. Dokman (Nijmeegs Instituut voor Missiologie)

Prof. Dr. M. Frederiks (Universiteit Utrecht)

Prof. Dr. G. ter Haar (Institute of Social Studies Den Haag)

Prof. (em) Dr. J.A.B. Jongeneel

Prof. Dr. H.L. Murre-van den Berg (Universiteit Leiden)

Dhr. F.C.C. baron Van Tuyll van Serooskerken (Zending Protestantse Kerk in Nederland)

Prof. Dr. F. Wijsen (Radboud Universiteit, Nijmegen)

In Indonesië maken sinds 2012 de volgende personen deel uit van de Commissie van Advies van de stichting:

Prof. dr. J.S. Aritonang (Historisch Documentatiecentrum Indonesische Kerkgeschiedenis)

Mw. Hilda V. Putong, M.P. (Forum Indonesische Theologie Bibliothecarissen)

Activiteitenverslag

Inhoudelijke activiteiten

Gedurende het verslagjaar stond evenals in de jaren sedert de oprichting het zoeken naar mogelijkheden tot het zinvol aanvullen van de collecties van de bibliotheken in Indonesië centraal.

Dit heeft twee kanten: enerzijds het voorzien van bibliotheken met een selectie van het verkregen aanbod. En anderzijds het verwerven van geschikte boeken in Nederland voor dit doel, waar nodig en mogelijk met aankopen op de tweedehands/antiquarische markt.

Het bestuur

Het bestuur kwam 1 maal in vergadering bijeen: op 11 maart om de lopende zaken te bespreken, jaarrekening en financieel jaarverslag 2019 vast te stellen. Door de coronamaatregelen waren verdere fysieke vergaderingen de rest van het jaar uitgesloten. Er bestond geen aanleiding om een virtuele vergadering te beleggen. Lopende zaken konden per e-mail en telefoon worden afgedaan.

Het verwerven van boeken

De verwerving van boeken vond dit jaar uitsluitend via schenkingen van collecties plaats.

Dit jaar betrof het met name:

  • Particuliere schenkingen van diverse emeriti predikanten en wetenschappers waaronder dr. Hans Visser, dr. N. Schulte , drs. A. Schipper en dr. F.J. Verstraelen

Het sorteren, selecteren en verzendklaar maken van de boeken werd verzorgd door de bestuursleden Ipenburg en Blokker, terwijl acquisitie o.a. door de heren Drewes en Lems plaatsvond..

De verzending van boeken

De verzending vond plaats zowel vanuit Callantsoog. Dit jaar was het aanbod qua omvang zeer bescheiden in vergelijking met voorgaande jaren. In totaal vonden 6,5 dozen met in totaal ca. 260 boeken hun weg naar Indonesië. Hiervan ging het grootste deel naar de Theologische Hogeschool I.S. Kijne te Abepura, en de rest naar de Theologische Hogeschool van de GKE.

Strategie

In het kader van het nieuwe beleidsplan werden nadere stappen gezet om bij een afnemend aanbod van geschikte bibliotheekboeken voor Indonesië te bezien hoe de steun aan theologische instellingen in Indonesië voortgezet kan worden. O.a. van het van het comité van aanbeveling drs. Hilda Putong werd input ontvangen. Ook drs. Wil-Jan Puttenstein, bibliothecaris van de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam werd een bijdrage aan de discussie ontvangen. Bespreking hiervan heeft nog niet plaats kunnen vinden.

Bezoeken

Er vonden dit jaar geen bezoeken aan Indonesië door bestuursleden van de stichting plaats.

Publiciteit

In de eerste plaats communiceert het bestuur van de stichting zo veel mogelijk direct met belanghebbenden over het werk van de stichting. Dit betreft eveneens het contact met potentiële donateurs, zowel van boeken als van financiële middelen om boeken aan te kunnen schaffen.

In meer algemene zin zijn het de leden van het comité van aanbeveling die het werk van de stichting bekend maken.

Ook via de website geniet het werk bekendheid. Op https://librarydevelopment.nl is informatie over het werk van de stichting te vinden.

De verkoop van niet te verzenden boeken

De stichting verkoopt geen boeken uit geschonken collecties, welke niet bruikbaar zijn voor verzending naar Indonesië, maar stelt deze beschikbaar aan de Stichting Boeken voor Mensen te Maastricht. Deze stichting schenkt in ruil daarvoor jaarlijks een bedrag aan de stichting. In 2020 werd de vierde tranche van € 2.000 ontvangen.

ANBI

De stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling of ANBI. Dit betekent o.a. dat giften en schenkingen fiscaal gefaciliteerd worden. Een van de vereisten hiertoe is dat de stichting een aantal gegevens publiek bekend maakt. Daartoe staan deze gegevens tevens op www.protestantse-anbi.nl

Financiële ontwikkelingen

Financieel kon de stichting 2020 op een goede wijze afsluiten. Het eigen vermogen nam tegen de verwachting in toe. Vanwege het geringe aantal verzendingen, waartegenover de opbrengst van Boeken voor Mensen stond, eindigde de exploitatie positief. Overigens blijft actieve fondsenwerving voor nieuwe boekzendingen en projecten als beurzen een punt van aandacht.

De stichting werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers en heeft geen medewerkers in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden na balansdatum die aanleiding geven een andere kijk op het gepresenteerde resultaat en de vermogenspositie van de stichting werpen.

Samenstellingsverklaring

Drs. D. van Kampen RA, van ABC Kwakernaat BV Accountants en Belastingadviseurs, is gevraagd om bij de jaarrekening 2020 van de stichting Library Development Indonesia een samenstellingsverklaring af te geven. Deze gratis dienstverlening ondersteunt op deze bijzondere wijze het werk van de stichting.

Balans per 31 december 2020

(x € 1,-)

Activa Passiva

2020 2019

Nog te ontvangen 0 2000 Vrij besteedbaar vermogen 1/1 14.978 14.978

Resultaat boekjaar 874 ( 103)

Vrij besteedbaar vermogen 31/12 15.728 14.854

Bestemmingsfondsen 0 0

0 0

ABN AMRO rek crt 5.338 465

Nog te betalen/vooruit ontvangen 2.000 0

ABN AMRO spaar 12.390 12.389

0 0

17.728 14.854

Staat van baten en lasten 2020

(x € 1,-)

2020 2019

Baten:

Giften instellingen 0 0

Boekverkoop 2.000 2.000

Giften particulieren 0 25

Totaal 2.000 2.025

Financiële baten:

Rentebaten 0 3

Lasten:

Verpakking/materialen 0 0

Boekverzending 941 61

Jubileumproject UKIM bibliotheek 0 0

Bijdrage IT project UKIM bibl. 0 1.700

Declaraties 0 251

Contributies en abonnementen 185 119

Totaal 1.126 2.131

Resultaat 2018:

Resultaat 874 (103)

Aanwending resultaat:

Naar bestemmingsfondsen 0 0

Onttrekking (-) aan reserve t.b.v.
het doel v 874 ( 103)

874 ( 103)

Toelichtingen op de balans

Algemeen

De cijfers zoals in dit rapport zijn weergegeven luiden in € 1,-.

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

De verslaggeving vindt zo veel als mogelijk is plaats op basis van Richtlijn 640 voor organisaties zonder winstoogmerk van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Grondslagen voor de waardering van de balansposten

Voor zo ver er sprake is van inventaris in eigendom van de stichting, wordt deze direct afgeschreven tenzij het een investering van meer dan € 1.000,- betreft.

Onderhanden werk, in de vorm van door derden beschikbaar gestelde dan wel zelf door de stichting aangeschafte boeken, tijdschriften dan wel andere mediadragers, welke voorbereid worden om aan een of meer bibliotheken in Indonesië toe te zenden, worden niet geactiveerd of als voorraad in de balans vermeld.

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten worden tegen nominale waarde opgenomen, eventueel rekening houdende met een voorziening voor oninbaarheid.

Nog te betalen posten worden opgenomen tegen nominale waarde van de betreffende verplichting.

Saldi van bankrekeningen worden opgenomen in overeenstemming met de saldibiljetten per ultimo.

Toelichtingen op de balansposten

Nog te ontvangen (€ 0)

Er waren geen nog te ontvangen posten..

Bank ABN (€ 5.338)

Het betreft het saldo van de ABN AMRO Bank rekening NL70 ABNA 0611 4398 67. Het saldo komt overeen met het beginsaldo per 1 januari 2021.

Bank ABN (€ 12.390)

Het betreft het saldo van de spaarrekening bij ABN AMRO Bank met nummer NL30 ABNA 0614 2877 31 voor tijdelijk overtollige middelen. Het betreft het saldo per ultimo dat overeenkomt met het beginsaldo per 1 januari 2021.

Reserve t.b.v. de doelstelling (€ 15.728)

Het gehele saldo eigen vrij besteedbare reserve is beschikbaar voor het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting.

Bestemmingsreserves (€ 0)

Ultimo 2018 waren de bestaande bestemmingsfondsen alle uitgeput. In 2020 werden geen van dergelijke fondsen nieuw ontvangen. Uitgaven worden via de exploitatie uit de algemene reserve bekostigd.

Vooruitontvangen (€ 2.000)

Dit betreft de vijfde en laatste termijn (2021) van het contract met Boeken voor Mensen.

Toelichtingen op de staat van baten en lasten

Grondslagen voor de waardering van baten en lasten

Baten en lasten worden opgenomen voor zo ver ze betrekking hebben op het betreffendeverslagjaar.

Baten en lasten worden tegen nominale waarde in euro’s verantwoord.

Toelichtingen op de baten

Giften instellingen (€ 0)

Er waren dit verslagjaar geen giften van instellingen.

Boekenverkoop (€ 2.000)

De stichting verkoopt niet meer zelf boeken, die ongeschikt zijn voor verzending naar Indonesië. Dit is het bedrag van € 2.000 van de Stichting Boeken voor Mensen, de vierde van vijf jaarlijkse vergoedingen voor de overgedragen gespecialiseerde boekencollectie.

Rente (€ 0)

Het betreft de rente welke op het saldo van de spaarrekening werd vergoed. Door de historisch lage rentestand bracht het saldo weinig rente op.

Toelichtingen op de lasten.

Boekverzending (€ 941)

Dit was dit jaar beperkt omdat er maar enkele pakketten werden verzonden.

Verpakking/materialen (€ 0)

Het betreft de kosten voor verzending van de boeken en ander inpakmateriaal voor verzending van boeken van locatie, en opslagplaatsen. Er waren dit jaar geen aanvullingen hiervan nodig.

Declaraties (€ 0

Door de bestuursleden werden dit jaar geen declaraties ingezonden.

Projecten (€ 0)

Er waren dit jaar geen bijzondere gesteunde projecten.

Contributies en abonnementen (€ 185)

Dit betreft tevens bankkosten. En de kosten voor ANBI vermelding

Toelichting op de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald door het totaal van baten en lasten dat aan het betreffende jaar kan worden toegerekend.

Dit met uitzondering van specifieke geoormerkte bestemmingsgiften.

Het gehele resultaat is beschikbaar voor het realiseren van de doelstelling van de stichting in toekomstige jaren.

Vaststelling

Het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting Library Development Indonesia is vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 19 maart 2021.

De voorzitter,

Dr At Ipenburg

De secretaris

Drs Anne-Marie Visser

De penningmeester,

Mr Drs Huub Lems